Ouderraad: 

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Annemieke Kreunen
Penningmeester: Sanne Menger
Secretaresse: Vanessa Tragter
Inge Winkelhorst
Mirjam Konings
Veronique Emaus
Aleksandra Gigon
Mieke Konings
Nicoline Pastoors

Leerkrachten:
Monique Peddemos
Elsbeth van Schaik

Wat doet de ouderraad:
In eerste instantie is de Ouderraad er om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest e.d. Het meedenken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school is geen taak van de ouderraad; wel wordt er feedback gegeven aan de medezeggenschapsraad over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De ouderraad heeft andersom ook recht op informatie om zijn functie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De ouderraad heeft verder een adviserende functie naar de school. Er wordt 4 keer per schooljaar vergaderd. De agenda's en notulen hiervan liggen ter inzage op school.
Het verloop van activiteiten, de evaluaties en nieuwe activiteiten worden hier besproken. Er zijn diverse commissies verdeeld over het schooljaar, variërend van grote activiteiten zoals Sint en Kerst tot het schenken van koffie op de ouderavonden. De taken voor het nieuwe schooljaar worden in principe tijdens de laatste vergadering van het lopende schooljaar verdeeld.
Voor elke commissie bestaan er draaiboeken die tot richtlijn dienen en elk jaar weer aangevuld worden. Ook wordt er elk jaar een lijst met hulpouders gemaakt zodat zij zich aan het begin van het schooljaar op kunnen geven om te helpen bij de diverse activiteiten.

Wanneer het je leuk lijkt om activiteiten te organiseren binnen de ouderraad, meld je dan aan bij één van de ouderraadsleden of via de e-mail: OR@schoolnoord.nl
 
Voor eventuele vragen/opmerkingen/ideeën zijn wij altijd bereid e.e.a. toe te lichten.