De medezeggenschapsraad

Ouders en leerkrachten kunnen invloed uitoefenen op het te voeren beleid binnen de school door middel van een medezeggenschapsraad (MR).
 
Dit is een officieel door de overheid in het leven geroepen overlegorgaan, om de inspraak en verantwoordelijkheid van de ouders en leerkrachten met betrekking tot het onderwijs te vergroten.
De MR van school Noord bestaat uit drie gekozen ouders en drie leerkrachten, die samen met de directie meedenken over de huidige en toekomstige onderwijskundige en beleidsmatige ontwikkelingen binnen school Noord.
Daarnaast maakt de MR zich sterk voor een positieve bekendheid van de school. 
 
 
De vergaderingen van de MR worden minstens 6 x per schooljaar gehouden en zijn grotendeels openbaar.Privacygevoelige agendapunten worden in een besloten deel behandeld.
 
De agenda en vergaderdata worden bekend gemaakt via de website van school Noord.
Hier vindt u ook de notulen, jaarplanning en jaarverslag. 

Vragen
De leden van de MR zijn te allen tijde bereid vragen van ouders te beantwoorden m.b.t. onderwijskundige en beleidsmatige zaken, zoals bijvoorbeeld lesmethodes en veiligheid op school.
 
Stel hier uw vraag aan de MR: MR@schoolnoord.nl
 
Alle vragen worden behandeld in de eerstvolgende MR-vergadering en worden beantwoord in de notulen.Privacygevoelige vragen worden persoonlijk, per mail, aan u beantwoord.